Өчүүхэн төдий л хөдөлвөл түүнийг “сүнс” болгоно гэж сүрдүүллээ